Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja MANOPILIS.LT sveitainės (registruotos buveinės adresas: Rudausių g. 17, Vilnius (toliau – mes)), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus, tvarką bei veikimo sąlygas.

1.2.  Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

1.3. Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.3.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7. Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate ir neprieštaraujate, kad mes tvarkytume juos šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.2. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.3. Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.

2.4. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.5. Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos žemiau aprašytos duomenų tvarkymo veiklos.

2.6. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:

2.6.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

2.6.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

2.6.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

2.6.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

3. Asmens duomenų tvarkymas užsakymo vykdymui ir prekių pristatymui

3.1. Siekdami užtikrinti užsakymo vykdymą ir prekių pristaymą, mes tvarkome šiuo asmens duomenis:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Adresas (taip pat pristatymo adresas jeigu nurodytas)
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas.

3.2. Teisiniais duomenų tvarkymo užsakymo vykdymo ir prekių pristatymo paslaugų teikimo tikslais pagrindais yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas (tvarkymas vykdant sutartį), c) punktas (tvarkymas reikalingas vykdyti duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles).

3.3. Jūsų duomenis, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes perduodame prekių pristatymo įmonėms tada, jeigu tai reikalinga tikslui pasiekti.

3.4. Jokia su mokėjimu susijusi informacija (pvz. banko kortelės ar sąskaitos numeris) nėra tvarkomi.

3.5. Šių asmens duomenų saugojimo terminas: elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 3 metus nuo užsakymo įvykdymo.

4. Asmens duomenų tvarkymas pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tikslu

4.1. Tuo atveju, jei pirkėjas dėl suteiktų paslaugų turi pretenzijų ar skundų, jų išnagrinėjimui mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Adresas
 • El. pašto adresas
 • Telefonas
 • Mokėjimo rekvizitai (jeigu gauname šią informaciją iš banko)
 • Kita turima informacija apie atliktą užsakymą.

4.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas išsiaiškinti aplinkybes ir tinkamai išnagrinėti gautas pretenzijas ir skundus.

4.3. Jūsų duomenų, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes neperduodame tretiesiems asmenims.

4.4. Šių asmens duomenų saugojimo terminas: elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 3 metus nuo duomenų gavimo. Pirkėjų pretenzijos saugomos 3 metus.

5. Asmens duomenų tvarkymas sąskaitų už įsigytas prekes išrašymo tikslu

5.1. Tuo atveju, jei naudojatės mūsų paslaugomis, mes sąskaitos už įsigytas prekes išrašymui tvarkome tokius Jūsų kaip pirkėjo asmens duomenis:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Adresas
 • Telefonas
 • El. paštas
 • Užsakymo informacija.

5.2. Teisiniais asmens duomenų tvarkymo pagrindais yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas – sutarties su Jumis kaip pirkėju vykdymas ir c) punktas – mums taikomos teisinės prievolės tinkamai vesti buhalterinę apskaitą vykdymas.

5.3. Šių asmens duomenų saugojimo terminas: elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 10 metų nuo duomenų gavimo. Sąskaitos už parduotas prekes saugomos 10 metų.

6. Apklausų vykdymas

6.1. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė, todėl jei Jūs perkate mūsų prekes, mes Jums neprieštaraujant norime panaudoti tokius duomenis apklausoms vykdyti ir aptarnavimo kokybei įvertinti. Šiais tikslais mes tvarkome tokius Jūsų kaip pirkėjo asmens duomenis:

 • Vardas
 • Pavardė
 • El. pašto adresas.

6.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas susisiekti su pirkėjais bei sužinoti jų nuomonę apie mūsų produktus.

6.3. Šių asmens duomenų saugojimo terminas: 6 mėnesiai nuo duomenų gavimo.

7. Jūsų teisės

7.1.   Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.

7.2.   Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

7.3.   Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu info@manopilis.lt arba paštu siųsdami prašymą Rudausių g. 17, 10108, Vilnius, arba tiesiogiai atvykę nurodytu adresu.

8. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

8.1.   Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@manopilis.lt.

8.2.   Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9. Informacija apie naudojamus slapukus

9.1. Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

9.2. Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią svetainę.

9.3. Mes naudojame tokių tipų Slapukus:

9.3.1. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad atitinkama mūsų svetainės galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių.

9.3.2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

9.3.3. Funkciniai slapukai pagerina Jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip Jūsų vartotojo vardas Jums prisijungus prie svetainės.

9.4.   Slapukų pagalba mes renkame Interneto svetainės lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – kompiuterio identifikatorius interneto protokolo tinkluose. Jis gali būti naudojamas renkant įvairią statistinę bei demografinę informaciją, skirtą Interneto svetainių administravimui ir tinklo sutrikimų diagnostikai, tačiau nėra naudojami siekiant nustatyti Jūsų tapatybę.

9.5.   Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų.

10. Kaip mes saugome Jūsų duomenis

10.1. Duomenys surenkami svetainės pagalba yra saugomi Lietuvoje. Apsaugos lygis atitinka Europos Sąjungos reikalavimus – el. svetainė yra sukurta plačiai naudojamos platformos pagrindu. Mūsų hostingo (svetainės talpinimo) paslaugų teikėjas yra UAB „Interneto vizija” (J. Kubiliaus g. 6, Vilnius), kuris taip pat rūpinasi kad el. svetainės platforma būtų visada atnaujinta.

10.1. Duomenys iš svetainės nėra persiunčiami už Europos Sąjungos ribų.


© 2021 Visos teisės saugomos. Kopijuoti informaciją be administracijos sutikimo draudžiama.